Go to ...

Esdoornblad

RSS Feed

3 juli 2020

Regering past Canadees Volkslied aan
De onlangs aangetreden liberale regering van Canada is al geprezen voor haar aanpak van de immigratie- en milieuproblemen, en daar komt waarschijnlijk een hervorming van een heel andere orde bij: het volkslied. Dat schrijft The Guardian in een artikel.The recently appointed Liberal government of Canada has been praised for its approach to immigration and environmental problems, and there is probably a reform of a very different order by: the national anthem. The Guardian wrote that in an article.


Het volkslied ‘O Canada’ wordt sinds 1980 gezongen en is sindsdien een doorn in het oog van veel vrouwen. Vrouwenorganisaties hebben meer dan eens geprobeerd in te grijpen. Een voorstel is nu gemaakt in het Parlement dat een zinsnede van het Canadese volkslied wordt veranderd waardoor de belangrijke rol van de vrouwen in het land wordt bevestigd.


The national anthem “O Canada” has been sung since 1980 and has since been a thorn in the side of many women. Women’s organizations have more than once tried to intervene. A proposal has now been made in Parliament that a clause in the Canadian national anthem be changed to recognize the important role of women in the country.


Parlementslid Mauril Bélanger heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor in het lied ‘O Canada’ een zinsnede over ‘zonen’ wordt gewijzigd in ‘iedereen’. “Een ode aan alle vrouwen die ervoor hebben gevochten Canada te vormen tot wat het nu is.”, aldus Bélanger. Het wetsvoorstel is nog steeds voor het Parlement.


MP Mauril Bélanger has filed a bill in the song “O Canada” to change a phrase about “sons” to “everyone.” “A tribute to all women who have fought sure to make Canada what it is today.” according to Bélanger. The bill is still before Parliament.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More Stories From Canada