Go to ...

Esdoornblad

RSS Feed

3 juli 2020

Dijksma: meer voorlichting over veilig vliegen met drones
Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaat de voorlichting over het veilig vliegen met drones snel intensiveren. Zo komt er een radio-campagne waarin drone-gebruikers worden gewezen op de regels die er gelden. Ook wordt veilig vliegen extra onder de aandacht gebracht in advertenties in bladen en op reclameposters op straat. Dijksma zet deze stap mede naar aanleiding van een recent incident op Schiphol waarbij piloten melding maakten van drones in de lucht, terwijl het rond luchthavens verboden is om te vliegen met een drone. Dit meldt Dijksma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.State Secretary Dijksma (Infrastructure and Environment) the information on safe flying drones is going to intensify quickly. This came as a radio campaign in which drone users are reminded of the rules that apply. It also gave safe flying extra attention in ads in newspapers and on advertising posters in the streets. Dijksma is taking this step partly in response to a recent incident at Schiphol Airport where pilots reported drones in the air while it is forbidden around airports to fly a drone. This Dijksma announced today in a letter to Parliament.


SDijksma: ‘’Er komen dagelijks drone-gebruikers bij. Het wordt dus steeds belangrijker dat mensen op de hoogte zijn van de geldende regels en dat zij gecontroleerd en beboet worden als zij niet veilig vliegen. Het is evident dat de vliegveiligheid van de bemande luchtvaart te allen tijden voorop staat”.


Dijksma: ” Drone users are coming daily. It is therefore increasingly important that people are aware of the rules and that they controlled and fined if they do not fly safely. It is evident that the flight safety of passenger aviation is paramount at all times.


Op dit moment kunnen kopers van drones via folders bij aankoop en via internet geïnformeerd worden over veilig drone-gebruik. Dit wordt uitgebreid met een radiocampagne, reclameposters op straat en advertenties. Verder is het beleid voor de recreatieve drone-gebruiker gericht op een intensieve handhaving, zo schrijft Dijksma aan de Tweede Kamer. Zoals reeds voorzien was, worden de regels naar verwachting eind 2016 nog aangescherpt zodat gebruikers van recreatieve drones straks minder hoog (max 50 meter) en minder ver (max 100 meter) mogen vliegen.


At present, buyers of drones can be informed through flyers during purchase, and over the Internet, on safe drone use. This will be expanded with a radio campaign, advertising posters on the streets and advertising. Further, the policy for the recreational user drone aimed at enhanced enforcement, as Dijksma wrote to the House. As had been planned, the rules are expected to be sharpened by the end of 2016 so that users of recreational drones will soon be required to fly at lower heights (up to 50 meters) and less distance (max 100 m) .


Dijksma heeft gesproken met vertegenwoordigers van de grootste producenten van recreatieve drones over de technische mogelijkheden die er zijn om vliegen in de buurt van luchthavens onmogelijk te maken (geo-fencing). De producenten worden betrokken bij de publiekscampagne om deze zo effectief mogelijk te maken. Ook wil Dijksma in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken of de straffen die opgelegd kunnen worden bij een overtreding hoog genoeg zijn.


Dijksma has spoken with representatives of the largest producers of recreational drones on the technical possibilities that are available near airports to make it impossible to fly (geo-fencing). Producers are involved in the public campaign to make them as effective as possible. Dijksma also wants to see, in consultation with the Ministry of Security and Justice if the penalties that may be imposed for an offense are high enough.


Dijksma gaat verder na hoe andere landen in Europa recreatieve drones in een speciaal register opnemen om te bezien of de ervaringen in deze landen ook in Nederland bruikbaar zijn. En zij wil dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van een botsing tussen een drone en een verkeersvliegtuig. Omdat meerdere landen met dit vraagstuk te maken hebben zal zij dit in Brussel agenderen. In de tussentijd vraagt ze aan het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) of er nu al meer informatie te geven is.


Dijksma goes further about other countries in Europe which include recreational drones in a special register to determine whether the experiences in these countries can also be useful in the Netherlands. And she wants to see research into the effects of a collision between a drone and an aircraft. Because several countries will have this issue on the agenda in Brussels. In the meantime, she asks the National Aerospace Laboratory (NLR) if there is more information to give.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More Stories From Canada